Beroepshouding in de zorg

Ethiek en beroepshouding in de zorgpraktijk

Beroepshouding in de zorg

Ethiek en beroepshouding in de zorgpraktijk


BEROEPSETHIEK


Steeds meer beroepsgroepen ontwikkelen een eigen beroepsethiek. Zij beseffen hoe belangrijk het is om na te denken over de vraag hoe zij hun beroepsmatig handelen het best gestalte kunnen geven, zodanig dat het alle betrokkenen goed doet. Dat stelt hun in staat van fouten te leren, aan te blijven sluiten op de behoeften en een passend antwoord te geven op de vraag wat in veranderende omstandigheden goed is om te doen.

Meer dan vroeger wordt de beroepsethiek tegenwoordig breed opgevat. Niet alleen wordt nagedacht over de normen en waarden die rechtreeks te maken hebben met de relatie tussen de zorgvrager en zorgverlener, maar ook over de sociale en collegiale normen en waarden. Dan gaat het over een rechtvaardige verdeling van zorg, over efficiency en duurzaamheid en over het afleggen van verantwoording.

Om de normen en waarden van een beroepsgroep goed tot hun recht te laten komen is een juiste beroepshouding van groot belang. Waarden als zorgzaamheid, zorgvuldigheid, integriteit en vertrouwen krijgen pas hun volle betekenis wanneer zij vanuit een goede beroepshouding gerealiseerd worden. Mensen voelen feilloos aan of een woord of gebaar werkelijk gemeend is, of de ander oprecht betrokken is bij wat je vertelt en of zij erop kunnen vertrouwen dat de zorg die gegeven wordt, goede zorg is.